Przejście do sekcji:

Treść strony - Uzależnienia
i przemoc

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Najczęściej stosowanymi formami przemocy w rodzinie jest przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna oraz ekonomiczna.

 

Przemoc fizyczna są to wszelkie działania polegające na użyciu siły. Jej celem jest wymuszenie na osobie takiego zachowania, jakie życzy sobie sprawca, ma także wywoływać lęk. Przejawami tej przemocy jest np.: popychanie, szczypanie, kopanie, duszenie, obezwładnianie, szarpanie, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, bicie ręką lub przedmiotami, poparzenie, topienie, użycie broni, nieudzielenie koniecznej pomocy, porzucenie w niebezpiecznej sytuacji.

 

Przemoc psychiczna wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, które powodują zachwianie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, nieustanną krytykę, żądanie posłuszeństwa, wmawianie choroby psychicznej, brak zainteresowania, ograniczanie snu, utrudnianie kontaktów z innymi. Stosowanie przemocy psychicznej ma na celu pozbawienie zaufania i obniżanie kompetencji w różnych obszarach życia.

 

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. W katalogu potencjalnych zachowań dotyczących przemocy seksualnej można wyliczyć: sprowadzanie kobiety do roli obiektu seksualnego, wymuszanie pożycia seksualnego i nieakceptowanych praktyk seksualnych, sadystyczne formy współżycia, poniżanie, obśmiewanie, krytykowanie zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji.

 

Przemoc ekonomiczna ma na celu uzależnienie ofiary od sprawcy przemocy. Przykładem tej formy przemocy są: ograniczenie dostępu ofiary do pieniędzy czy do informacji o stanie finansowym rodziny, wykradanie pieniędzy, uniemożliwiania podjęcia pracy, wyliczanie wydatków.

 

Przemoc charakteryzuje się tym, że:

  • jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
  • siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą; ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy,
  • narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.),
  • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Przejdź do początku strony