Przejście do sekcji:

Treść strony - Zespół Interdyscyplinarny

Gmina Wielgie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Wójta Nr 105/11 z dnia 23.11.2011 r.

W celu prawidłowego funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Zarządzeniem nr 145/22 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30.12.2022r. uaktualniono skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Funkcjonuje on nadal w liczbie 10 członków czyli przedstawicieli:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania   Narkomanii w Wielgiem,

c) Szkół z terenu Gminy Wielgie,

d) Przychodni Lekarzy Rodzinnych na terenie Gminy Wielgie,

e) Posterunku Policji w Dobrzyniu n/Wisłą,

f) Kuratorów Sądu Rejonowego w Lipnie,

g) organizacji pozarządowej.

Rada Gminy Wielgie w dniu 12.07.2019 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/63/2019 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na kolejne lata Rada Gminy Wielgie Uchwałą Nr XXXIX/348/2022 z dnia 29.12.2022r przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie na lata 2023-2028. Program ten został opracowany w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie oraz minimalizowania jej negatywnych następstw w życiu społeczeństwa lokalnego.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Wielgie, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pomocą osobom doznającym przemocy domowej z terenu Gminy Wielgie zajmuje się powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który przyjął sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem. Grupy robocze wkraczają w każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, której rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Do zadań Zespołu należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów, poprzez:

 • wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Wielgie,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wielgie oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej,
 • inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • współudział w opracowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Procedura "Niebieskiej Karty"

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 1245 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie "Niebieska Karta – A" przez podmioty uprawnione: policję, oświatę, jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, ochronę zdrowia.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa "ofiary" należy podjąć działania interwencyjne.
 3. Rozmowę z "ofiarą" należy przeprowadzić w warunkach godnych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nigdy w tym samym terminie, ani w pomieszczeniu co ze "sprawcą"!
 4. Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
 5. W przypadku, gdy ofiarą jest dziecko, wszelkie czynności należy przeprowadzić w obecności rodziców/opiekunów prawnych, jeśli to oni są "sprawcami" przemocy, w obecności najbliższej osoby dorosłej z rodziny (wskazana obecność psychologa).
 6. Formularz "Niebieska Karta – B" należy wręczyć osobie pokrzywdzonej, w przypadku, gdy jest nią dziecko – przekazać rodzicom / opiekunom prawnym / przedstawicielowi najbliższej rodziny (nigdy nie wolno przekazać go "sprawcy").
 7. Formularz "Niebieska Karta – A", w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury powinien trafić do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazuje formularz "Niebieska Karta – A", w ciągu 3 dni do Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.
 9. Na posiedzeniu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, w obecności zaproszonej osoby ("ofiary"), dokonują analizy sytuacji i wypełniają Formularz "Niebieska Karta – C". W przypadku niestawiennictwa osoby pokrzywdzonej procedura trwa nadal, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej prowadzą czynności według ustalonego planu.
 10. Formularz "Niebieska Karta – D", członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej wypełniają w obecności "sprawcy", na spotkaniu, na które został wezwany przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 11. Jeżeli w trakcie działań Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej "sprawca" ponownie dopuszcza się przemocy wypełnia się Formularz "Niebieska Karta – C" w zakresie udokumentowania nowego zdarzenia.
 12. Procedurę "Niebieskiej Karty", można zakończyć w dwóch przypadkach:
  1. uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu przemocy w rodzinie,
  2. braku zasadności podejmowania działań.

 

Zakończenie Procedury "Niebieskie Karty" udokumentowane jest protokołem podpisanym przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grupy Roboczej.

 

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
 2. Możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, niepowielających się i wykluczających się wzajemnie.
 3. Szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami.
 4. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
 6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których członkowie odpowiedzialni są za opracowanie i realizację planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.

 

Punkty konsultacyjne świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą: 

 • osoba dotknięta przemocą może zgłosić się o pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30 - 15.30, po godzinach funkcjonawania ośrodka można zgłosić się o pomoc do policji lub skontaktować się z "Niebieską linią" pod numerem tel.800 154 030,
 • wsparcia udziela równierz psycholog Pani Ewelina Niewiadomska, umówienie wizyty za pośrednictwem ośrodka lub osobiście pod nr tel. 601 520 593,
 • pomocą służy także terapeuta uzależnień, psychoterapeuta Pan Zbigniew Celebucki, tel. 780 009 008,
 • pomoc prawną świadczy inspektor do spraw pomocy rodzinie, kontakt za pośrednictwem tut. ośrodka, tel. 54 289 71 11, wew.102.
Przejdź do początku strony