Przejście do sekcji:

Treść strony - Zespół Interdyscyplinarny

Gmina Wielgie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Wójta Nr 105/11 z dnia 23.11.2011 r.

 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

 

Uchwałą Nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 09.12.2016 r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie na lata 2017 – 2022.

 

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 • przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • przedstawiciele Policji,
 • przedstawiciele oświaty,
 • przedstawiciele ochrony zdrowia,
 • przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Kurator Sądowy.

 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Wielgie a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Do zadań Zespołu należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów, poprzez:

 • wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wielgie,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wielgie oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • współudział w opracowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Procedura niebieskiej karty

 

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 1245 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie "Niebieska Karta – A" przez podmioty uprawnione: policję, oświatę, jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, ochronę zdrowia.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa "ofiary" należy podjąć działania interwencyjne.
 3. Rozmowę z "ofiarą" należy przeprowadzić w warunkach godnych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nigdy w tym samym terminie, ani w pomieszczeniu co ze "sprawcą"!
 4. Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
 5. W przypadku, gdy ofiarą jest dziecko, wszelkie czynności należy przeprowadzić w obecności rodziców/opiekunów prawnych, jeśli to oni są "sprawcami" przemocy, w obecności najbliższej osoby dorosłej z rodziny (wskazana obecność psychologa).
 6. Formularz "Niebieska Karta – B" należy wręczyć osobie pokrzywdzonej, w przypadku, gdy jest nią dziecko – przekazać rodzicom / opiekunom prawnym / przedstawicielowi najbliższej rodziny (nigdy nie wolno przekazać go "sprawcy").
 7. Formularz "Niebieska Karta – A", w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury powinien trafić do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazuje formularz "Niebieska Karta – A", w ciągu 3 dni do Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.
 9. Na posiedzeniu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, w obecności zaproszonej osoby ("ofiary"), dokonują analizy sytuacji i wypełniają Formularz "Niebieska Karta – C". W przypadku niestawiennictwa osoby pokrzywdzonej procedura trwa nadal, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej prowadzą czynności według ustalonego planu.
 10. Formularz "Niebieska Karta – D", członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej wypełniają w obecności "sprawcy", na spotkaniu, na które został wezwany przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 11. Jeżeli w trakcie działań Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej "sprawca" ponownie dopuszcza się przemocy wypełnia się Formularz "Niebieska Karta – C" w zakresie udokumentowania nowego zdarzenia.
 12. Procedurę "Niebieskiej Karty", można zakończyć w dwóch przypadkach:
  1. uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu przemocy w rodzinie,
  2. braku zasadności podejmowania działań.

 

Zakończenie Procedury "Niebieskie Karty" udokumentowane jest protokołem podpisanym przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grupy Roboczej.

 

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
 2. Możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, niepowielających się i wykluczających się wzajemnie.
 3. Szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami.
 4. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
 6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których członkowie odpowiedzialni są za opracowanie i realizację planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Przejdź do początku strony