Przejście do sekcji:

Treść strony - Stypendia i zasiłki szkolne

Informacja o możliwości uzyskania  świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym: stypendium szkolne,  zasiłek szkolny

 

Przyznanie stypendium szkolnego

 

1. Wymagane dokumenty:

            1) Pisemny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

      2) Do wniosku  załączam dokumenty w zależności od wysokości  uzyskiwanych  dochodów:

1)  zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach członków wspólnego gospodarstwa domowego uzyskanych za miesiąc poprzedzającym złożenie wniosku,

2)        zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

3)        nakaz płatniczy o wielkości hektarów przeliczeniowych,

4)        zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP,

5)        decyzję lub odcinek od renty, emerytury,

6)       zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych                      z pomocy społecznej,

7)       zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium ze środków publicznych,

8)              zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej lub innych form nauczania przewidzianych w ustawie uprawniającej do przyznania stypendium,

9)              zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

2. Opłaty:

Nie pobiera się.

3. Składanie dokumentów:


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
- uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
- słuchaczy kolegiów i pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego. 

4. Godziny przyjęć interesantów:

Pracownik przyjmuje interesantów w swojej siedzibie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30.

5. Czas załatwienia:

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 

6. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 87-800 Włocławek, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7.   Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2230 ze zm.) 

2. Uchwała Nr XXVI/237/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgie,

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) 

4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390),

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

8. Stypendium szkolne przysługuje:

    1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do  ukończenia 24 roku życia:
    2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

9. Stypendium szkolne uzależnione jest od dochodu i przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2268 ze zm.)

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

11. Dokumenty upoważniające do zwrotu poniesionych kosztów potwierdzające wydatki: faktury, rachunki imienne lub inne wiarygodne dokumenty np. zaświadczenia ze szkoły należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem, w terminach:

1) od 16 listopada do 5 grudnia za okres od 1 września do 31 grudnia;

2) od 1 czerwca do 20 czerwca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

12. Stypendium oraz refundacja poniesionych kosztów wypłacane będzie na konto bankowe wnioskodawcy.

 

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

 

 

Przyznanie zasiłku szkolnego

1. Wymagane dokumenty:

            1) Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku  szkolnego.

2) Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia. 

3) Dokument potwierdzający zdarzenie losowe. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem może domagać się takiego dokumentu.

2. Opłaty:

Nie pobiera się.

3. Składanie dokumentów

Wniosek o zasiłek szkolny, wraz z dokumentem potwierdzającym fakt wystąpienia zdarzenia losowego można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul.  Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie tel. 54 289-71-11, u pracownika socjalnego z danego rejonu.

4. Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w swojej siedzibie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 11.30.

5. Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

6. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Podstawa prawna:

1. art. 90b ust. 1-3, art. 90c ust. 2 pkt. 1, art. 90d ust. 1-13, 90m ust. 2, art. 90n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku, ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230),

2. Uchwała Nr XXVI/237/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgie,

3. art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

8. Komu przysługuje stypendium szkolne:

Zasiłek szkolny przysługuje: uczniowi do 24 roku życia znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. pożar lub wypadek, kradzież, długotrwała choroba ucznia, rodzica/opiekuna prawnego oraz śmierć rodzica/opiekuna prawnego.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

Przejdź do początku strony