Przejście do sekcji:

Treść strony - Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

 

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny i wydawana jest nieodpłatnie. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie internetowej rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole/szkole wyższej,
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły/szkoły wyższej,
  8. w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający tożsamość, akt małżeństwa oraz decyzję wojewody dolnośląskiego zezwalającą na pobyt w Polsce.
Przejdź do początku strony