Przejście do sekcji:

Treść strony - Punkty konsultacyjne i informacyjny

Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową. Powołanie takiego punktu w każdej gminie jest jednym z podstawowych wymogów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Na terenie gminy działają trzy punkty konsultacyjne: psychologiczny, prawniczy praz terapeutyczny.

 

Zadaniem punktu jest:

 1. rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne,
 2. motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia – dla uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,
 3. pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi o problem uzależnienia, współuzależnienia i doświadczanie przemocy i że nie muszą samotnie przeżywać swoich kłopotów,
 4. stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,
 5. pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 6. pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 7. pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu m.in. poprzez zauważenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się osoby,
 8. informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,
 9. interwencja kryzysowa – wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeżywającym kryzys życiowy,
 10. edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy domowej.

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

 • picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,
 • zjawiska przemocy w rodzinie,
 • problemów pijących nastolatków.

 

Do podstawowych zadań konsultanta należy

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt informacyjny, gdzie osoby zainteresowane będą mogły zasięgnąć informacji na tematy dotyczące:

 • problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zarówno wśród osób dorosłych, jak również dzieci i młodzieży,
 • przemocy w rodzinie, w zakresie wskazania ośrodka, który udzieli pomocy psychospołecznej czy prawnej,
 • leczenia odwykowego lub objęcia terapią osób uzależnionych, a także składania wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe,
 • kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wielgie,
 • procedury związanej z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przejdź do początku strony