Przejście do sekcji:

Treść strony - Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Wiśniewska.
 • E-mail: gopswielgie@pro.onet.pl
 • Telefon: +48 54 289 71 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielgie
 • Adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
 • E-mail: gmina@wielgie.pl
 • Telefon: +48 54 289 73 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w 2 budynkach. Do pierwszego budynku GOPS prowadzi wejście od strony ul. Starowiejskiej. Znajduje się w nim pomoc społeczna, asystent rodziny, sekretariat, pokój kierownika. Budynek 1 nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Do budynku i pomieszczeń można wejść przy pomocy psa asystującego, psa przewodnika oraz z opiekunem.

Do budynku drugiego GOPS prowadzi wejście za budynkiem pierwszym GOPS. W 2 części znajduje się pomoc w zakresie:

 1. świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start

 2. świadczenia rodzinne

 3. dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia szkolne

 4. księgowość

 5. kadry i płace

 6. Pełnomocnik ds realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Budynek 2 GOPS jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępna jest toaleta oraz możliwość korzystania i poruszania po całym budynku.

Przed oraz za budynkiem 1 GOPS znajduję się parking dla osób niepełnosprawnych oznaczony przy pomocy znaku pionowego oraz oznakowania poziomego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
Przejdź do początku strony