Przejście do sekcji:

Treść strony - Pomoc społeczna i inne świadczenia

Przedmiotem działalności Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem są ustawowe zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W zakresie pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminy Wielgie z zakresu administracji rządowej i samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ośrodek organizuję zadania z zakresu wspierania rodziny.

Ośrodek realizuje zadania przekazane przez Wójta Gminy Wielgie z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń ,,Za życiem”, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

Do działalności podstawowej Ośrodka należy wykonywanie ustawowych zadań z zakresu:

 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz realizacja programów aktywizacji, integracji społecznej i zawodowej, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej,
 4. pobudzanie społecznej aktywności zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz ich integracji lokalnej,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju systemu pomocy społecznej w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. organizacja pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji,
 7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 8. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, realizowanie przyjętych programów w tym zakresie
 9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
 10. przyznawanie i wypłacania świadczeń rodzinnych
 11. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 12. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,
 13. ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich realizacja, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 14. przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 15. ustalanie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 16. załatwianie spraw w zakresie określonym w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 17. wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego, w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 18. przyznawanie prawa do dodatku osłonowego i wypłacanie go,
 19. wykonywanie zadań wynikających z ustaw, z programów rządowych, upoważnień.


Ośrodek realizuje zadania statutowe, współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innym kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

schemat organizacyjny

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony