Przejście do sekcji:

Treść strony - Fundusz alimentacyjny

 

Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Komu przysługują świadczenia z funduszu

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

 - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993) ),

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

- w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Kryterium dochodowe

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

 

Zasada „złotówka za złotówkę” w funduszu alimentacyjnym

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyliczona                               z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” okaże się niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Wniosek można złożyć:

1)      osobiście w GOPS Wielgie, ul. Starowiejska 8, Dział świadczeń Alimentacyjnych

2)       drogą elektroniczną za pomocą:

- Platformy-Informacyjo-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej tzw. Emp@tia dostępnego na stronie https://www.empatia.mrpips.gov.pl

- Paltformy ePUAP, na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj.                    od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (trwający od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego) przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca danego roku.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

- oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny (w tym m.in. zasiłki chorobowe z KRUS, alimenty na rzecz dzieci, kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, stypendia o charakterze socjalnym przyznawane uczniom i studentom, zasiłek macierzyński z KRUS, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych sfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, dochody uzyskane za granicą RP, diety z tyt. podróży służbowej poza granicami kraju i inne); 

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

 - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku                                            z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.                             o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519), lub w związku z uzyskaniem                                                 w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 - inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będących przedmiotem wniosku.

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

Pracownicy przyjmują interesantów w swojej siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30, natomiast w okresie od sierpnia do września w godzinach  7.30-12.00

 

Czas załatwienia sprawy

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

 - w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,

- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 3 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W pozostałym zakresie stosuje się przepisy art. 35 §3 Kodeksu postepowania administracyjnego tzn. sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Opłaty

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie podlega opłatom.

 

Podstawa prawna

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U z 2023 r. poz. 1993), ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz

 Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r.                               w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z roku 2023 poz. 1341).

Przejdź do początku strony