Przejście do sekcji:

Treść strony - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielgiem

jest organem samorządu gminnego powołanym do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

 

Jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej przez samorząd gminy Wielgie jest monitorowanie problemów alkoholowych oraz podejmowanie różnych form działań służących ich rozwiązaniu, jak również zmniejszaniu ich dolegliwości. Podstawę prawną do prowadzenia działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określająca najważniejsze kategorie zadań, które powinny być realizowane przez samorządy gminne w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Gminy.

 

Gminny Program Profilaktyki Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zawiera zadania określone w w/w ustawie, które będą realizowane w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych oraz z wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych wynikających z uzależnień. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu, rozwoju działań związanych z profilaktyką, wzrostu społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz doskonalenie współpracy pomiędzy osobami                       i instytucjami.

 

Skład GKRPA:

 

1.      Barbara Alicja Kotańska                   - Przewodnicząca Komisji

2.      Halina Janina Sztypka                       - Wiceprzewodnicząca Komisji

3.      Agnieszka Przywitowska                  - Sekretarz

4.      Edyta Wiśniewska                             - Zastępca Sekretarza Komisji

5.      Julia Markowska                               - Członek Komisji

6.    Marta Szczepańska                        - Członek Komisji

7.    Jan Wiśniewski                               - Członek Komisji

8.      Piotr Przybyszewski                    - Członek Komisji

 

 

O dofinansowanie działań profilaktycznych ze środków funduszu Gminnego Programu Profilaktyki Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii mogą ubiegać się jednostki (instytucje, placówki oświatowe, stowarzyszenia), które zrealizują zadania      z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.    Przy sporządzaniu wniosku należy kierować się wytycznymi KCPU: ,,Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" na dany rok.

Pisemny wniosek o dofinansowanie projektów należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem (wzór wniosku dostępny w tutejszym ośrodku).

W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu wnioskodawca ma obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Środki finansowe przyznawane są wyłącznie zgodnie z wymogami Ustawy i Programu.

Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni kalendarzowych, a Wnioskodawca otrzyma telefoniczną (w razie potrzeby również pisemną) odpowiedź w zakresie rozpatrzenia wniosku.

W zależności od wysokości pozostających w dyspozycji środków finansowych, wnioskowaną kwotę może przyznać w całości, części lub odmówić jej przyznania, jeśli jej przeznaczenie niezgodne będzie z Ustawą lub Programem.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku.

Wykorzystanie kwoty dofinansowania ze środków finansowych przeznaczonych na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wielgie wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie udokumentować, przedstawiając: rozliczenie, rachunki, noty do GOPS w Wielgiem, rozliczając  się z otrzymanych środków finansowych.

 

Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia, na które przyznane zostało dofinansowanie, w szczególności pod kątem realizacji zamierzeń wpisujących się w założenia programów profilaktyki uzależnień.

Sprawozdanie to powinno być złożone w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia przedsięwzięcia.

Dysponent środków zastrzega sobie prawo dokonania kontroli Wnioskodawcy, co do sposobu wykorzystania kwoty dofinansowania.

W przypadku stwierdzenia przez dysponenta środków wykorzystania kwoty dofinansowania ze środków finansowych  przez Wnioskodawcę niezgodnie z przeznaczeniem, dysponent zastrzega nie wypłacenie środków, a jeśli płatności te zostały dokonane,  zażąda od Wnioskodawcy zwrotu należnej kwoty.

W przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę wysokości przyznanych środków finansowych, dysponent zastrzega sobie prawo odmowy pokrycia powstałej różnicy ze środków finansowych programu profilaktycznego.

Przejdź do początku strony