Przejście do sekcji:

Treść strony - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) powołana przez Wójta to komisja działająca na podstawie ustawy z dnia 26 października 2982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.), utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017 poz. 783 z późn. zm.). Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

 

Do zadań Komisji należy:

 • udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Barbara Alicja Kotańska – przewodniczący
 2. Halina Sztypka – wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Kitler – członek
 4. Kamila Jabłońska – członek
 5. Marzena Czachowska – członek
 6. Piotr Gołembiewski – członek
 7. Jan Wiśniewski – członek
 8. Piotr Przybyszewski – członek
 9. Ewa Grzelakowska (pełnomocnik Wójta) – członek
Przejdź do początku strony