Przejście do sekcji:

Treść strony - Formy pomocy

Świadczenia pieniężne

 

INFORMACJE OGÓLNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Kryteria przyznawania świadczeń

 1. Informacje ogólne dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach określonych zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

2. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu :

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy domowej;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 -bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanych „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w art. 7 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Za dochód zgodnie z art. 8 ust.3 pkt.1,2,3 ustawy o pomocy społecznej uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Do dochodu nie wlicza się:

-  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

-  zasiłku celowego;

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

-  wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

-  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

-  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz.1577 i 2140);

-  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2023 r. poz.192);

-  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polsk (Dz.U. poz.2529) ;

-  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy      z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188);;  

-  pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2022 r.poz.1105;

- środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

  - zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.zm);;

-  rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r.    o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz.2140); 

-  dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o których mowa w art. 64 c ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2023 r. poz. 204);

-  kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn.zm.);; 

-  kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r poz.169 i 295);.;  

 -  kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);

-  kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn.zm.);

-  kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku  w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz.269 i 295).

- w przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156 i 535).

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym:

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

-  należnego podatku; ©Kancelaria Sejmu s. 11/165 2024-01-18

-  odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego rażących dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową osoby lub rodziny, można odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

3. Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy            z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną oraz podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, udziału w działaniach        w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Również w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

4. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Etapy udzielania świadczeń:

1) Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:

- osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego;

- zgłoszenie może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego;

- pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

2) Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i sporządzenie planu pomocy:

-  rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej;

- na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy;

-  plan pomocy obejmuje rodzaj i zakres przyznanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz działań w formie pracy socjalnej.

3) Zatwierdzenie planu pomocy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4) Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie, z którą przeprowadzono wywiad środowiskowy (za wyłączeniem świadczeń pomocy społecznej udzielanych bez decyzji administracyjnej).

5) Realizacja przyznanych świadczeń.

5. Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Wielgie, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Wniosek o udzielenie pomocy składa się u pracownika socjalnego GOPS właściwego ze względu na miejscowość zamieszkiwania wnioskodawcy.

6. Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizację przez osoby lub rodziny ubiegające się lub korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zawodowej, zdrowotnej oraz mieszkaniowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną lub rodzinę ubiegającą się o świadczenie, że udzielenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub niezgłoszenie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu niezależnie pobranych świadczeń. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a w sprawach pilnych niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni. Osoba występująca o pomoc powinna przedłożyć dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej.

W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik socjalny wspólnie z osobą zainteresowaną ustala wstępny plan działań i pomocy (w indywidualnych przypadkach sporządzenie kontraktu socjalnego) w zakresie:

- niezbędnych działań, do których zobowiązuje się osoba lub rodzina, mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji, w której się znalazła;

- proponowanych przez pracownika socjalnego świadczeń na rzecz osoby zainteresowanej lub rodziny.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy sporządza się aktualizację wywiadu nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

7. Kontrakt socjalny

Jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego. Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt socjalny zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt oraz do form wsparcia, proponowanych przez ośrodek. Kontrakt socjalny sporządzany jest w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

8. Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem są zobowiązane do udokumentowania swojej sytuacji materialno-bytowej, co wiąże się z koniecznością dostarczenia odpowiednich dokumentów. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez osobę ubiegającą się świadczenia z pomocy społecznej, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek podjąć działania w celu uzyskania informacji w niezbędnym zakresie. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (do wglądu);

- skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

- dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

- decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

- orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

- zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego, składki na ubezpieczenia chorobowe, koszty uzyskania przychodu;

- zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego, składki na ubezpieczenie chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu;

- zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych;

- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

- zaświadczenia / nakaz podatkowy,  z urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

- zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

- decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

- decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

- zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

a) dowodu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

b) dowodu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

- zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

- zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych;

- zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu jednorazowego lub jednorazowego dochodu należnego za dany okres;

- decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

- oświadczenia o stanie majątkowym.

Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację obiegającego się o świadczenia z pomocy społecznej.

9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego;

- dokumenty, o których mowa w pkt 8 procedury w razie nieprzedłożenia ich wraz z wnioskiem;

-  orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

- w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

10. Wydanie decyzji administracyjnej

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a także o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej.

Wyjątek stanowią świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, posiłku, ubrania, przyznania asystenta rodziny, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, schronienia w formie ogrzewalni, sprawienia pogrzebu, przyznania biletu kredytowanego. Udzielenie tych świadczeń nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

11. Odwołania od decyzji GOPS  w Wielgiem

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji GOPS w Wielgiem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku,  ul. Kilińskiego 2.

12. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

13. Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w terminach określonych w decyzji administracyjnej w formie przelewów na podane konto bankowe.

14. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 901 ze  zm.);

- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 291 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. 2021  poz. 893);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca  2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1296);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r.  poz. 775 z późn. zm.).

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

DATA

Opracował:

Małgorzata Jankowska

29.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

29.03.2024 r.

 

GMINNY  OSRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Sekcja  Świadczeń Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Wydawanie zaświadczeń

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

2. Dowód osobisty (do wglądu) lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku braku dowodu akceptowane jest tymczasowe zaświadczenie wydane przez właściwy urząd.

Opłaty:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejska 8,  tel. 54 289 71 11

Godziny przyjęć interesantów:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 11:30

Czas załatwienia:

Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego art. 217 – 220 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Załączniki:

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

DATA

Opracował:

Małgorzata Jankowska

29.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

29.03.2024 r.

 

 

 

 

Wielgie, dnia ……………………

…………………………………………………………..

                    Imię i nazwisko

 

……………………………………………..

                  adres zamieszkania

 

……………………………………………..

                              

……………………………………………..

                          PESEL       

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 8, 87- 603 Wielgie

 

 

W N I O S E K

Proszę o wydanie zaświadczenia/ informacji dot.:

1.      Pobierania świadczeń z opieki społecznej

2.      Korzystania/nie korzystania z pomocy społecznej

3.      Innej treści ………………………………………………………………………............

…………………………………………………………...………………………………

 

Zaświadczenie potrzebne jest w celu przedłożenia  w …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

1.        Administratorem danych osobowych Interesantów/Klientów GOPS w Wielgiem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie;

2.        Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Artur Spryszyński, adres e-mail: biuro@odo-rodo.pl, nr tel. do kontaktu: 603  392 744.

3.        Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia                     12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 100, w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                  i systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 7 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 6 ust.1, lit. e) RODO - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.        Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami określonymi w pkt 3.

5.        Odbiorcami danych osobowych Interesantów/Klientów GOPS w Wielgiem będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6.        Każdy klient pełnoletni posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. W przypadku klientów niepełnoletnich - z prawa, o którym mowa w powyższym punkcie skorzystać mogą opiekunowie prawni.

7.        Klient pełnoletni ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku klientów niepełnoletnich,                     z prawa, o którym mowa w niniejszym punkcie skorzystać mogą opiekunowie prawni.

 

 

…………………………………………………..

                                                                                                                                                    (podpis)

Kwituję odbiór:         

……………………………………………

 

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń  Pomocy Społecznej

Rozpatrywanie odwołań

1. Wymagane dokumenty:

Odwołanie złożone w formie pisemnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Opłaty:

Nie pobiera się.

3. Miejsce złożenia dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem,         ul. Starowiejska 8  – osobiście lub pocztą tel. 54 289 71 11

4. Godziny przyjęć interesantów:

Odwołania przyjmowane są : od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 – 11.30

5. Czas załatwienia :

W przypadku zmiany decyzji we własnym zakresie 7 dni. W przypadku rozpatrzenia odwołania przez organ wyższej instancji bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

6. Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wydanej przez GOPS w Wielgiem składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2,  za pośrednictwem organu , który wydał decyzję - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – art. 127 – 140 (t. j . Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Załączniki:

1)      Odwołanie

 

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

DATA

Opracował:

Małgorzata Jankowska

29.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

29.03.2024 r.

 

Wielgie, dnia …………..…………….

…………………………………

Imię i nazwisko wnioskodawcy

...................................................

…………………………………

Adres zamieszkania

PESEL ………………………...

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

ul. Kilińskiego 2

za pośrednictwem Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielgiem

 

 

Odwołuję się od decyzji nr ………………………..………………………. z dnia…………. …………………………………………….…

 

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..……………………………………………………………………………..…………

…………….………….

Podpis odwołującego się

 

Przyznanie zasiłku stałego

1.      Wymagane dokumenty:

 

1)      Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.

2)      Aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3)      Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 8 ust. 3 pkt 1,2,3 za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4)      Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury –  decyzja ( oryginał do wglądu ). W przypadku zmiany wysokości również  odcinek renty lub emerytury.

5)      Zaświadczenie  urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.

6)      Decyzja z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych czy  poszukujących pracy.

7)      Zaświadczenie z ZUS i KRUS o prawie lub braku prawa do renty czy emerytury.

8)      Oświadczenie o prawie lub braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

9)      W przypadku rodzin niepełnych – wyjaśniona sytuacja alimentacyjna (udokumentowana).

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

2.      Opłaty:

Nie pobiera się.

3.      Składanie dokumentów

Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul.  Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie tel. 54 289-71-11, u pracownika socjalnego z danego rejonu.

4.      Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w swojej siedzibie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 11.30.

5.      Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

6.      Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.      Podstawa prawna:

1.      art. 8 ust.1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 19, art. 37, art. 102, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

8.      Komu przysługuje zasiłek stały.

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ( orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu ). Zasiłek taki ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz wywiadów alimentacyjnych u najbliższych członków rodziny zobowiązanych do alimentacji zamieszkałych oddzielnie.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                 o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.      o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693). Zakłada ona m.in. zmianę dotychczasowej wysokości zasiłku stałego.

       Zgodnie z art. 37 ust. 2 zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130%  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000,00 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie (art. 37 ust. 3).

130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynosi 1008,80 zł  (tj. 776,00 zł  x  130 %),  zaś 130 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 780,00 zł (600,00 zł x 130%).

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy  społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, w rozwiazywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Korzystający ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ma obowiązek poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

 

 

      Imię i Nazwisko

           Data

Opracował :

   Maria  Jagielska

     28.03.2024 r.

Zatwierdził :

   Edyta  Wiśniewska

     28.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wielgiem

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

i Wspierania Rodziny

Przyznanie zasiłku okresowego

1.      Wymagane dokumenty:

 

1)      Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.

2)      Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 8 ust. 3 pkt 1,2,3 za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

3)      Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury –  decyzja ( oryginał do wglądu ). W przypadku zmiany wysokości również  odcinek renty lub emerytury.

4)      Zaświadczenie  urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.

5)      Decyzja z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych czy  poszukujących pracy.

6)      W przypadku rodzin niepełnych – wyjaśniona sytuacja alimentacyjna (udokumentowana).

7)      Aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8)      Osoby pozostające w stałym leczeniu – aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

2.      Opłaty:

Nie pobiera się.

3.      Składanie dokumentów

Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul.  Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie tel. 54 289-71-11, u pracownika socjalnego z danego rejonu.

4.      Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w swojej siedzibie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 11.30.

5.      Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

6.      Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.      Podstawa prawna:

 

1.      art. 8 ust.1 pkt 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 38,  art. 102, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

 

8.      Komu przysługuje zasiłek okresowy.

Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące na podstawie art. 38 ostawy o pomocy            społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoby uprawnione, kryteria:

1.      Dochód osoby / rodziny nie przekracza kryterium dochodowego ustawy:

-    osoba samotnie gospodarująca - 776,00 zł,

-    w przypadku rodziny   - 600,00 zł na osobę w rodzinie.

2.      Wysokość zasiłku okresowego wynosi:

-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby  samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie,

- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

a)      kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

b)      kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz wywiadów alimentacyjnych u najbliższych członków rodziny zobowiązanych do alimentacji zamieszkałych oddzielnie.

Przyznanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy. Jeśli osoba ubiega się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinna podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny oraz możliwości finansowych ośrodka; określa  go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy  społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, w rozwiazywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Korzystający ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ma obowiązek poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

 

 

 

 

      Imię i Nazwisko

      Data

  Opracował :

   Maria  Jagielska

  28.03.2024

  Zatwierdził :

   Edyta  Wiśniewska

  28.03.2024

 

 

 

 

Przyznanie zasiłku celowego

1.      Wymagane dokumenty:

 

1)      Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego ze wskazaniem, na jaki cel ma być przyznany wraz z uzasadnieniem potrzeby przyznania świadczenia.

2)      Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 8 ust. 3 pkt 1,2,3 za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

3)      Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury –  decyzja ( oryginał do wglądu ). W przypadku zmiany wysokości również  odcinek renty lub emerytury.

4)      Zaświadczenie  urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.

5)      Decyzja z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych czy  poszukujących pracy.

6)      W przypadku rodzin niepełnych – wyjaśniona sytuacja alimentacyjna (udokumentowana).

7)      Aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8)      Osoby pozostające w stałym leczeniu – aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

2.      Opłaty:

Nie pobiera się.

3.      Składanie dokumentów

Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul.  Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie tel. 54 289-71-11, u pracownika socjalnego z danego rejonu.

4.      Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w swojej siedzibie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 11.30.

5.      Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

6.      Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.      Podstawa prawna:

1.      art. 7, art. 8 ust.1 pkt 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39, art. 40, art. 41, art. 102, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

 

8.      Komu przysługuje zasiłek celowy.

Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana jest osobom i rodzinom na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu itp. Pomoc taka udzielana jest, jeżeli zasoby pieniężne osoby czy rodziny nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, a w szczególności z uwagi na: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,  bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego itp. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołem lub ekologicznej niezależnie od dochodu rodziny i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1)      specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 600,00 zł razy ilość członków rodziny. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Badana jest również sytuacja najbliższych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie – wywiady alimentacyjne. Wysokość i rodzaj pomocy zależna jest od okoliczności i oceny sprawy na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy  społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, w rozwiazywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Korzystający ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ma obowiązek poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

 

     Imię i Nazwisko

          Data

Opracował :

   Maria Jagielska

    28.03 .2024

Zatwierdził :

   Edyta Wiśniewska

    28.03.2024

 

 

     

 

Przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku.

 

1. Wymagane dokumenty:

 

1. Pisemny wniosek o przyznanie gorącego posiłku.

2. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 

2. Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

3. Składanie dokumentów: 

 

Wnioski o udzielenie pomocy składa się u pracowników socjalnych w zależności od miejsca zamieszkania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, tel. 54 298 71 11

 

 4. Godziny urzędowania:

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.30.

 

 

 5. Godziny przyjęć interesantów:

 

Pracownicy socjalni

od poniedziałku do piątku : 7:30 – 11:30

 

 

 6. Czas załatwienia:

 

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

 

7. Tryb odwoławczy:

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

8. Podstawa prawna:

 

1. art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1296),

3. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

4. art. 7, art. 77 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

5. Uchwała Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2023 r. Nr L/418/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy z zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2024 r. poz. 356).

6. Uchwała Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2023 r. Nr L/419/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2024 r. poz. 357).

7. Zarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Wielgie z dnia 29.12.2023 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 w gminie Wielgie zmienione zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Wielgie z dnia 08.01.2024 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 w gminie Wielgie.

8.  Uchwała Rady Gminy Wielgie z dnia 15 marca 2024 r. Nr LI/436/2024 w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

 Komu przysługuje gorący posiłek:

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 600 zł razy ilość członków rodziny. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego tj. 600 zł. x200% = 1200 zł. (osoby w rodzinie) i 776,00 zł. x 200%= 1552,00 zł. (osoby samotne). Pomoc w postaci posiłku przyznawana jest w drodze decyzji, która określa czasookres i sposób finansowania.

Kierownik GOPS zawarł porozumienie z placówkami oświatowymi w zakresie współpracy przy dożywianiu uczniów, w tym zasad refundacji kosztów posiłków dokonywanych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka.

 

 

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

DATA

Opracował:

Agnieszka Komorowska

 29.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

 29.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia niepieniężne

 

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

1. Wymagane dokumenty:

1.      Pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.      Skierowanie lekarskie na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypełnione i podpisane przez lekarza psychiatrę bądź neurologa, zawierające wymiar, zakres i specjalistę świadczącego usługi.

3.      Zaświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o usługi, a w przypadku osoby w rodzinie,  także osób wspólnie gospodarujących z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

 Dochód należy obliczyć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 8 ust. 3 pkt 1,2,3, tj.:

"Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób."

4.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

5.      Oświadczenie o stanie majątkowym.

6.      Oświadczenie o jednorazowym dochodzie.

7.      Klauzura Informacyjna RODO.

8.   Inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy niezdolności do zatrudnienia, zaświadczenie o korzystaniu bądź nie korzystaniu  z danego rodzaju usług w ramach NFZ, poradni, szkoły itp.).

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 

2. Opłaty:

Za korzystanie z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych opłat nie ponoszą osoby/rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pozostałe osoby/rodziny ponoszą odpłatność, której wysokość uzależniona jest od posiadanego dochodu i ustalana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598; Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943; Dz. U. z 2023 r., poz. 395).

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie tel. 54 289-71-11, u pracownika socjalnego z danego rejonu. 

4. Godziny przyjmowania interesantów:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach. 7.30 – 11.30.

5. Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni. 

7. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem u. Starowiejska 8, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

8. Podstawa prawna:

1.      Art. 50 ust. 2, 4, 5, 7, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),

2.      Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123 ze zm.),

3.      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598; Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943; Dz. U. z 2023 r., poz. 395),

4.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296). 

Komu przysługują specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby na terenie gminy Wielgie, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe przepisy dotyczące m.in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598; Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943; Dz. U. z 2023 r., poz. 395). 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z w/w rozporządzeniem mogą obejmować:

1)      uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a)      kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

- dbałość o higienę i wygląd,

- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

- korzystanie z usług różnych instytucji,

b)      interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c)      pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno – rentowych,

- w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

d)      wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e)      pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

2)      pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a)      pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b)      uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c)      pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d)      pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,

f)       pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g)      pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3)      rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a)      zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4)      pomoc mieszkaniowa, w tym:

a)      w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b)      w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c)      kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5)  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż Ośrodek działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności za świadczone usługi – w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty  776,00 zł, od którego jest obliczana wysokość odpłatności. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie ze wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598; Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943; Dz. U. z 2023 r., poz. 395).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (§ 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych), zwłaszcza ze względu na:

1)      konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

2)      konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3)    konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

4)      zdarzenie losowe;

5)      konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na leki, leczenie, rehabilitację własną lub członka rodziny.

 

Wskaźniki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 220%

1,5%

3,5%

powyżej 220% do 250%

10%

15%

powyżej 250% do 300%

15%

25%

powyżej 300% do 400%

30%

45%

powyżej 400% do 500%

50%

65%

powyżej 500% do 600%

75%

85%

powyżej 600%

100%

100%

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

Opracował:

Magdalena Rumianowska

28.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

28.03.2024 r.

 

 

 

Przyznanie usług opiekuńczych

 

1. Wymagane dokumenty:

1.      Pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.

2.      Zaświadczenie albo oświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

Dochód należy obliczyć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 8 ust. 3 pkt 1,2,3, tj.:

"Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób."

3.      Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury – decyzja (oryginał do wglądu). W przypadku zmian wysokości również odcinek wpływu świadczenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

4.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

5.      Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych.

6.      Oświadczenie o stanie majątkowym.

7.      Oświadczenie o jednorazowym dochodzie.

8.      Klauzura Informacyjna RODO.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową. Oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną.

2. Opłaty:

Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty.

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie tel. 54 289-71-11, u pracownika socjalnego  z danego rejonu.

4. Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach. 7.30 – 11.30.

5. Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

6. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielgiem u. Starowiejska 8, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Podstawa prawna:

1.      Art. 50 ust. 1, 2, 3, 5, 6, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),

2.      Uchwała Nr LI/437/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2024 r. poz. 1852),

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

 

Komu przysługują usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest mieszkańcom Gminy Wielgie na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, pracownika socjalnego lub każdej innej osoby, która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym stwierdza konieczność udzielenia usług opiekuńczych. Po dokładnym rozeznaniu środowiska, w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, pracownik socjalny nawiązuje kontakt z lekarzem prowadzącym świadczeniobiorcę, który określa rodzaj i zakres usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności danej osoby, wskazując przy tym czas wykonywania usług.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Osoba posiadająca rodzinę – dzieci – może być objęta pomocą w formie usług opiekuńczych wówczas, gdy dzieci nie są w stanie zapewnić opieki. Dlatego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej istnieje obowiązek zbadania, czy dzieci mają możliwości – finansowe, lokalowe, zdrowotne – do sprawowania opieki. Ustalając możliwości, o których mowa wyżej, należy przeprowadzić u zobowiązanych dzieci wywiad środowiskowy (alimentacyjny). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 893) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz art. 107 ust. 1, 5b pkt 7 ustawy o pomocy społecznej – sytuację finansową dzieci ustala się na podstawie dokumentów – np. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych i ich zakres, a także wysokość odpłatności uzależnia się od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta ustalonej podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. Od 01.04.2024 r. koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosi 33,00 zł, zaś koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych – 100,00 zł. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego (776 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 600 zł - na osobę w rodzinie) usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W innej sytuacji wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodów (patrz tabela dot. wysokości odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze według zasad określonych w poniższej tabeli.

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej w procentach

Procent ponoszonej odpłatności osoby samotnie gospodarującej noszonych przez usługobiorcę ustalony w stosunku do ceny za 1 godzinę usługi

Procent ponoszonej odpłatności przez osobę w rodzinie przez usługobiorcę ustalony w stosunku do ceny usługi za 1 godzinę usługi

do 100

0

0

powyżej 100 - 150

5

10

powyżej 150 – 200

10

20

powyżej 200 - 250

15

25

powyżej 250 - 300

25

30

powyżej 300 - 350

30

35

powyżej 350 - 400

35

40

powyżej 400 - 450

40

45

powyżej 450 - 500

45

50

powyżej 500 - 550

50

55

powyżej 550 - 650

60

65

powyżej 650 - 750

70

75

powyżej 750 - 850

80

85

powyżej 850 - 950

90

95

powyżej 950

100

100

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze za dany miesiąc uzależniona jest od ilości dni miesiąca i godzin faktycznie zrealizowanych usług. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych można częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności. Całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może nastąpić w przypadku, gdy:

1) więcej, niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub innych specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna osoba jest przewlekle obłożnie chora;

2) wnoszone są opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia, w innych placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych, po przedstawieniu dowodów o dokonywanych wpłatach; 3) jeżeli z analizy poniesionych wydatków osoby/rodziny uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad.

Częściowe zwolnienie z odpłatności za usługi może nastąpić w przypadku, gdy:

1) udokumentowano ponoszenie wydatków na leki i leczenie, rehabilitację własną lub członka rodziny, których wartość stanowi ponad 30% dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług;

2) udokumentowano poniesione straty materialne w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej lub innych zdarzeń losowych.

 

Usługi świadczone są dla osób potrzebujących wsparcia w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Wielgie i mogą obejmować:

- pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw w urzędach itp.,

- mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,

- zalecaną przez lekarza pielęgnację,

- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,

- inne usługi wynikające z potrzeb opiekuńczych.

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

Opracował:

Magdalena Rumianowska

28.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

28.03.2024 r.

 

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

 • Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

 

 • Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

Informacja dla osób nieubezpieczonych, zawierająca wskazówki jak uzyskać uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938).

 

Decyzja taka może zostać wydana po:

 • przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,
 • udokumentowaniu zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 • stwierdzeniu braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.

 

Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych.

 

Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy wykluczyć możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają m.in.:

 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Za wyżej wymienione osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które składki opłacają inne instytucje są także:

 • uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • bezrobotni (zarejestrowani w PUP) niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Osoby ubezpieczone mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny którymi są:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek (za wyjątkiem małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu),
 • wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Nieubezpieczeni rodzice dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny – do szkoły, w której dziecko się uczy.

Szczegółowy katalog osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie na kim ciąży obowiązek zgłoszenia i odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne określa wyżej cytowana ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

            Przyznanie pomocy w formie schronienia

 

1. Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o pomoc w formie schronienia.

2. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 

2. Opłaty:

Nie pobiera się.

 

3. Miejsce złożenia dokumentów:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Starowiejska 8, 87-603Wielgie tel. 54 289 71 11 wew. 102 i 103

 

4. Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni

Od poniedziałku do piątku : 7:30 – 11:30

 

5. Godziny urzędowania:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.30.

 

6. Czas załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki.

 

7. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

8. Podstawa prawna:

1. Art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1296),

3. Uchwała Nr LI/435/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1851).

 

Komu przysługuje pomoc w formie schronienia:

Pomoc w formie schronienia udzielana jest osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Wielgie. Pomoc w formie schronienia udziela się poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Osób Bezdomnych.

Osoby bezdomne posiadające dochód własny wyższy niż kryterium dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku w zależności od dochodu (wysokość odpłatności określa tabela odpłatności- zasady) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgie.

 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

L.p.

Dochód osoby przebywającej w Schronisku, określony procentowo według kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność osoby za pobyt w Schronisku liczona procentowo w stosunku do dochodu osoby skierowanej do Schroniska

1.

do 100%

do 30%

2.

powyżej 100% do 150%

powyżej 30% do 40%

3.

powyżej 150% do 200%

powyżej 40% do 60%

4.

powyżej 200% do 250%

powyżej 60% do 80%

5.

powyżej 250%

powyżej 80% do 100%

 

 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:

L.p.

Dochód osoby przebywającej w Schronisku, określony procentowo według kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w Schronisku, liczona procentowo w stosunku do dochodu osoby kierowanej do schroniska

1.

do 100%

do 50%

2.

powyżej 100% do 150%

powyżej 50% do 60%

3.

powyżej 150% do 200%

powyżej 60% do 70%

4.

powyżej 200% do 250%

powyżej 70% do 80%

5.

powyżej 250%

powyżej 80% do 100%

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

DATA

Opracował:

Agnieszka Komorowska

 29.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

 29.03.2024 r.

 

                       

                   

                                    Sprawienie pogrzebu

 

1. Wymagane dokumenty:

1) Pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny o sprawienie pogrzebu / z urzędu.

2) W zależności od dostępności:

Dokument tożsamości zmarłego

Karta zgonu

Odpis skrócony aktu zgonu

Zezwolenie na pochowanie zwłok z Prokuratury Rejonowej w przypadku sekcji zwłok

Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 

2. Opłaty:

Nie pobiera się.

 

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski o udzielenie pomocy składa się u pracowników socjalnych w zależności od miejsca zamieszkania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, tel. 54 298 71 11

 

4. Godziny urzędowania:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.30.

 

 5. Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy socjalni

od poniedziałku do piątku : 7:30 – 11:30

 

 6. Czas załatwienia:

 Bez zbędnej zwłoki.

 

7. Podstawa prawna:

1. Art. 17 ust.1 pkt 15, Art. 44, 96 ust. 3 Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 późn. zm..)

2. Uchwała Nr XXX/290/2022 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/266/2022 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Wielgie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2573).

 

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

DATA

Opracował:

Agnieszka Komorowska

29.03.2024 r.

Zatwierdził:

Edyta Wiśniewska

29.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do początku strony