Przejście do sekcji:

Treść strony - Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • umowę najmu,
  • umowę podnajmu,
  • umowę użyczenia,
  • akt własności,
  • spółdzielcze prawo do lokalu,
  • wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego,
 • spełniać kryteria dochodowe
  • ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą, np. konkubenci,
  • za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe; dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych; do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego,
  • dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
  • obecnie dochód w gospodarstwie jednoosobowym może wynosić 1 544,48 zł (brutto), a w gospodarstwie wieloosobowym 1 103,20 zł (brutto),
  • jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone dodatek mieszkaniowy będzie niższy – zostanie pomniejszony o wysokość kwoty jaką przekraczasz kryterium,
 • spełniać normy powierzchni użytkowej
  • ​​​​​​​1 osoba – powierzchnia normatywna – 35 m (+ 30% = 45,5 m),
  • 2 osoby – powierzchnia normatywna – 40 m (+ 30% = 52 m),
  • 3 osoby – powierzchnia normatywna – 45 m (+ 30% = 58,5 m),
  • 4 osoby – powierzchnia normatywna – 55 m (+ 30% = 71,5 m),
  • 5 osób – powierzchnia normatywna – 65 m (+ 30% = 84,5 m),
  • 6 osób – powierzchnia normatywna – 70 m (+ 30% = 91 m).

 

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

 

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszającą się na wózku lub jej niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, należy

 • udać się z wnioskiem do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz pobrania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek,
 • poza wnioskiem zarządca domu wypełnia także informację od zarządcy oraz kartę lokalu (nie dotyczy osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych),
 • wraz z wnioskiem dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek,
 • w przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin),
 • osoby opłacające indywidualne rachunki za wodę bezpośrednio z wodociągów dostarczają fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.

 

W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

Dodatek energetyczny – nowe świadczenie od 01.01.2014 r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

 

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy spełnić jednocześnie następujące warunki

 • posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej,
 • mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej),
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem,
 • dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

 

W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M. P. z 2017 r. poz. 394) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi miesięcznie:

 • 11,22 zł dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego,
 • 15,58 zł dla gospodarstwa domowego 2 – 4 osobowego,
 • 18,70 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.
Przejdź do początku strony