Przejście do sekcji:

Treść strony - Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

1.      Wymagane dokumenty:

1)      pisemny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2)      naliczenie czynszu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek,

3)      zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

4)      dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,

5)      tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności),

6)      osoby opłacające indywidualne rachunki za wodę bezpośrednio z wodociągów dostarczają fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych, art. 3 ust. 3.  za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162).

2.      Opłaty:

Nie pobiera się.

 

3.      Składanie dokumentów:

 

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, tel. 54 289 71 11.

4.      Godziny przyjęć interesantów:

Pracownik przyjmuje interesantów w swojej siedzibie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30.

5.      Czas załatwienia:

Termin wydania decyzji administracyjnej 30 dni.

6.       Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7.      Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2021)

2.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

3.      Uchwała NR XXIV/208/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 

8.      Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje przy spełnianiu łącznie wymienionych warunków osobom:

1) posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

o    umowę najmu,

o    umowę podnajmu,

o    umowę użyczenia,

o    akt własności,

o    spółdzielcze prawo do lokalu,

o    wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego.

2) których średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

- kwoty 2.538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym (stanowiącej 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku wynoszącego aktualnie 6.346,15 zł)

- kwoty 1.903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym (stanowiącej 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

3)  Zajmującym lokal o powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekraczającym powierzchni normatywnej o więcej niż 30%:

A. 35m2 - dla 1 osoby +30% = 45,50 m2

B. 40m2 - dla 2 osób + 30% = 52,00 m2

C. 45m2 - dla 3osób + 30% = 58,50 m2

D. 55m2 - dla 4osób + 30% = 71,50 m2

E. 65m2 - dla 5osób + 30% = 84,50 m2

F. 70m2 - dla 6osób + 30% = 91,00 m2

4) W skład gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy wchodzą:

1. Wnioskodawca, jeśli samodzielnie zamieszkuje w lokalu.

2. Małżonek i inne osoby, które wspólnie z wnioskodawcą w lokalu zamieszkują i gospodarują.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

 

 

Przejdź do początku strony