Przejście do sekcji:

Treść strony - GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem jest gminną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Wielgie, utworzonej w celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych Gminy z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • oraz innych zadań przewidzianych przepisami prawa do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.

 

Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Wielgie, natomiast nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

 

Działalność Ośrodka

Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren gminy Wielgie, a podstawowymi celami jego działania jest:

 • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem,
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 

Działania Ośrodka są nakierowane na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

Zadania Gminy realizowane przez Ośrodek w zakresie pomocy społecznej to w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • koordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

 

Ponadto, do zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym w szczególności:

 • realizacja zadań zleconych Gminie, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • realizacja zadań zleconych Gminie, wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • realizacja zadań zleconych Gminie, wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • realizacja zadań własnych i zleconych Gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacja zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • realizacja zadań Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • realizacja zadań Gminy, wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
 • inicjowanie postępowań o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Misja

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem

 

 

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem jest pomoc, wsparcie, aktywizacja, przeciwdziałanie wykluczeniu, a także integracja społeczna. Polepszenie sytuacji rodzin i poprawa jakości życia.

Ośrodek realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią.

Pracujemy na rzecz osób i rodzin z naszej Gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć. Działania te mają zmierzać do rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności oraz odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dbamy o właściwą komunikację ze środowiskiem społecznym. Chcemy, by ludzie mieli świadomość otaczających nas problemów społecznych, możliwości pomocy, ale także świadomość, że współdziałanie jest jednym z istotnych warunków powodzenia naszych działań i skutecznego rozwiązywania problemów.

Ośrodek kieruje się kodeksem etyki zawodowej i buduje wizerunek nowoczesnej  i  przyjaznej instytucji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem jest miejscem przyjaznym  i  otwartym dla osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin.

Przejdź do początku strony