Przejście do sekcji:

Treść strony - Rodzina 500 plus

Akty prawne

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)

Kryterium dochodowe

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.

Komu przysługuje

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje powyższym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 

UWAGA KOORDYNACJA!

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Wymagane dokumenty

Do wniosku na pierwsze dziecko należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  1. wysokości dochodu,
  2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

 

Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest wymagane potwierdzenie:

 • wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • wielkość gospodarstwa rolnego,
 • nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

– osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia albo oświadczenia.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1. umowy o pracę​​​​​​​
  • ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku uzyskiwania od 2016 roku do dnia złożenia wniosku dochodu z tej samej pracy,
  • ksero PIT za rok 2016 (PIT 11, PIT 8C),
  • w przypadku, gdy w 2016 roku członek rodziny pracował a obecnie nie pracuje w danej firmie należy przedłożyć ksero PIT11 oraz ksero świadectwa pracy potwierdzające jej utratę od byłego pracodawcy,
  • w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym 2016, tj. w 2017 do dnia złożenia wniosku należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu (np. jeżeli praca została podjęta w miesiącu styczniu 2017 bądź 2018 roku wówczas prosimy o dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie dochodu netto za miesiąc luty 2017 bądź 2018 r.),
 2. działalności gospodarczej
  • ​​​​​​​​​​​​​​zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o ​​​​​​​formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 3. gospodarstwo rolne
  • ​​​​​​​​​​​​​​gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne - nakaz płatniczy za rok poprzedni,
 4. renty oraz inne świadczenia wypłacane przez ZUS/KRUS​​​​​​​​​​​​​​
  • uzyskanie dochodu z ZUS/KRUS (np. rent, emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych) należy dołączyć zaświadczenie lub decyzje potwierdzające uzyskiwanie tych dochodów (od kiedy do kiedy świadczenie przysługuje),
  • utraty tych świadczeń na dzień złożenia wniosku prosimy dołączyć kopię PIT11 oraz zaświadczenie bądź kopię decyzji potwierdzających jej utratę,
 5. studenci
  • ​​​​​​​​​​​​​​gdy członkiem rodziny jest pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej należy dołączyć zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu stypendium,
 6. alimenty
  • ​​​​​​​​​​​​​​gdy wnioskodawca posiada prawomocny wyrok sądowy o zasądzonych alimentach od drugiego z rodziców dzieci do wniosku należy dołączyć ksero prawomocnego wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów,
 7. urlop wychowawczy
  • ​​​​​​​​​​​​​​gdy osoba przebywa na urlopie wychowawczym należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy od kiedy pracuje i na jaki okres pracodawca udzielił urlopu wychowawczego.

 

UWAGA!!!

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Okres zasiłkowy

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy 30 września 2017 r.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Składanie wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych wraz z kompletem dokumentów można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

 

Wniosek można także przesłać pocztą tradycyjną lub przez Internet m.in. za pośrednictwem:

Przejdź do początku strony