Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

            Gmina Wielgie została zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023  utworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z dniem podpisania umowy z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy rozpoczniemy realizację usług Opieki wytchnieniowej. W ramach programu Gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 73 161 zł.

Zapraszamy do udziału osoby potrzebujące takiej pomocy.     I.   Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). 
 
     II.            Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2)      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 
z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1)      odniesieniu do rozwiązań systemowych: 
a)      wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b)      wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2)     w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.


  III.            Rodzaj zadań

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  IV.            Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

    V.            Tryb przystąpienia do Programu 

1.      Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1A lub 1B do Programu (załącznik nr 1A lub 1B w zależności od planowanej formy realizacji usług opieki wytchnieniowej), uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej.

2.      Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.
VI.            Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na ich realizację 

1.      Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

2.      Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w kwocie 150 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3.      Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

4.      Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.

5.      Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków.

6.      Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej.

7.      Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od opublikowania przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.

8.      Minister przekazuje środki na podstawie umów zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie przyznania środków w ramach Programu zawieranych z gminą/powiatem.

9.      Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Programu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

10.  W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

11.  Ze środków Programu wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

 

12.  Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części V ust. 24 pkt 2 i 4 Programu koszty obsługi Programu stanowiące nie więcej niż 2% środków przekazanych danemu podmiotowi na realizację Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

13.  Ze środków Programu Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% środków przekazanych na realizację tego Programu.

14.  Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z niniejszym Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.

15.  Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gmina/powiat) nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100)

 

 

Wróć

Przejdź do początku strony