Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

            Gmina Wielgie została zakwalifikowana do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 utworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z dniem podpisania umowy z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy rozpoczniemy realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach programu Gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 106 392zł.

Zapraszamy do udziału w programie osoby potrzebujące takiej pomocy.

 

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).


 I.              Rodzaj zadań

1.    Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

1)        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)        osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 

 

2.    Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1)        wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)        wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)        załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)        korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)        zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 
   II.          Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

 III.          Tryb przystąpienia do Programu

Gminy/powiaty, składając do właściwego wojewody wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu, uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników i koszt realizacji usług asystencji osobistej. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.

IV.          Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację

1.        Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

2.        Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2023 r. w kwocie 505 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3.        Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

4.        Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.

5.        Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków gmin/powiatów.

6.        Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

7.        Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków, na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.

8.        Minister przekazuje środki na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków z Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu, zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu.

9.        Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

10.    W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej.

11.    Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

12.    Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części IV ust. 23 pkt 2 i 4 Programu środki stanowiące nie więcej niż 2% przekazanych środków Funduszu, w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

13.    Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% przekazanych środków Funduszu.

14.    Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.

15.    Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

 

 

Wróć

Przejdź do początku strony