Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Dodatek osłonowy

Informujemy, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. 

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w terminie do 30 kwietnia 2024r.
Druki wniosku będzie można otrzymać w siedzibie GOPS, wzór wniosku do pobrania jest również opublikowany na stronie internetowej Ośrodka.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w GOPS.

 

Dodatek osłonowy – komu przysługuje:
– osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł.,
– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.


W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy w 2024 roku – ile wyniesie:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości i wynosi:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wróć

Przejdź do początku strony