Przejście do sekcji:

Treść strony - Dobry start

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. obywatelom polskim,

 2. cudzoziemcom:

  1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,

  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

  5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

   • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

   • dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni,

   • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

 • rodzicom,

 • opiekunom faktycznym,

 • opiekunom prawnym,

 • rodzinom zastępczym,

 • osobom prowadzącym rodzinne domu dziecka,

 • dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,

 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,

 • osobom uczącym się.

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje także osobie uczącej się, którą jest:

 • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

 • osoba usamodzielniona, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,

 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” w formie papierowej są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem – wzór wniosku w zakładce „Do pobrania”. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku – Platforma Informacyjno – Usługowa CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityka społecznej – www.empatia.mrpips.gov.pl – Emp@tia oraz bankowość elektroniczna.

 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przejdź do początku strony