Przejście do sekcji:

Treść strony - Usługi opiekuńcze

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

 

O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do GOPS Wielgie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze w ramach własnych zasobów kadrowych oraz we współpracy z specjalistami z danej dziedziny.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem świadczy pomoc usługową w formie:

  1. usług opiekuńczych,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółową procedurę ubiegania się o usługi opiekuńcze oraz kwestię odpłatności za usługi reguluje Uchwała Rady Gminy w Wielgiem.

 

Wymagane dokumenty

  1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu),
  4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
  5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
  6. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
  7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli wnioskodawca takie posiada).
Przejdź do początku strony